Elim-aj  

 

Кто там зовет
Меня в неведомую даль?
Ты, что ли, эхо !
Деятельность
Stanovy  |  Zadost  |  Dotaznik

STANOVY
občanského sdružení ”Kazachstánské kulturní centrum v České Republice „Elim-aj”o.s.


čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení je: ”Kazachstánské kulturní centrum v České Republice „Elim-aj”o.s. (dále jen ”Elim-aj”);

2) Sídlem sdružení je Praha 5, ul. Přecechtělová 2431/31, 15500;

3) Sdružení působí na celém území České republiky;

čl. II
Cíle činnosti

”Elim-aj”je dobrovolné, nepolitické sdružení fyzických a právnických osob, nezávislý na státních, politických i náboženských institucích.

Cíle sdružení jsou:
- rozšíření a upevnění přátelských vztahů mezí občany České Republiky a Republiky Kazachstán;

- rozvoj kulturních, ekonomických, sportovních, turistických vztahů mezí Českou Republikou a Republikou Kazachstán;

- napomáhat integrací občanů Republiky Kazachstán do společenského života České Republiky;

- popularizace tradice, kultury, zvyků, jazyků národů Republiky Kazachstán;

- pořádaní dobročinných akcí;

”Elim-aj” přispívá k rozvoji všestranných styku mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán ve sféře:
- společenské (mezi veřejnými sdruženími, kluby aj..);
- kulturní (mezi tvořivými organizacemi, divadly, muzei aj..);
- vzdělávací (mezi školami a universitami, aj..);
- podnikatelské (poradenství,konzultace mezi soukromými podniky České republiky a Republiky Kazachstán ).

čl. III
Náplň a Formy činnosti

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

2) formy dosahování cílů sdružení jsou:

- vytváření projektu akcí a programu pro rozšíření a upevnění přátelských vztahů mezí občany České Republiky a Republiky Kazachstán;

- vytváření kroužků podle zájmů;

- pořádání sportovních akcí aj.;

- organizace výletů, koncertů, výstav, kulturních akcí aj.;

- poskytování informačních a konsultačních služeb pro členy sdružení;

- nakladatelská, vydavatelská a reklamní činnost;

- součinnost s náboženskými, dobročinnými a jinými institucemi.

čl. IV
Členství ve sdružení

1) Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba, která souhlasí se stanovy sdruženi.

2) Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba prostý souhlas výboru .

3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4) Členství zaniká:
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
— rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
— úmrtím, zánikem sdružení.

5) Člen má právo:
— účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
— účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;
— darovat sdružení majetek nebo peníze, které budou použity v souladu s cíly sdružení.

6) Člen má povinnost:
— dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli sdružení;
— jednat v souladu s usnesením orgánů sdružení.

čl. V
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
— členská schůze;
— výbor a předseda sdružení;
— revizní komise.

čl. VI
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně;

2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů…) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Člen sdružení – právnická osoba má při hlasování jen jeden hlas.

3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to (písemně) 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze:
— schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení
— volí výbor sdružení a revizní komisí;
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
— rozhoduje o vyloučení člena;
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období.

čl. VII
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1) Výbor sdružení je pětičlenný; jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

2) Výbor sdružení je usnášeníschopný, pokud jsou přítomní alespoň 3 členové výboru. Na svém prvním zasedání výbor sdružení tajným hlasováním volí většinou hlasů předsedu, náměstka, tajemníka, pokladníka - účetní a manažera.

3) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení
— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti…,

4) Výbor sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení jednají předseda, členové výboru sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Plnou moc pro samostatně jednaní jménem sdružení mohou dát všichni, kteří jsou oprávněni jednat jménem sdružení.

čl. VIII
Revizní komise (RK)

1) RK kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok;

2) Členové výboru sdružení nemohou být současně členy Revizní komise (RK). RK ze svých členů volí předsedu a dva náměstky. RK je zplnomocněna kontrolovat hospodaření s majetkem „Elim-aj”. O vlastní práci měsíčně informuje členy výboru sdružení a ve stanovených terminech - členskou schůzí. RK zasedá dvakrát ročně.

3) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.

čl. IX

Zásady hospodaření


1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (nakladatelská, vydavatelská a reklamní činnost …).

2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

čl. X
Zánik sdružení

Členská schůze rozhoduje o zániku sdružení, pro přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny hlasů všech členů sdružení. Zaniká – li sdružení dobrovolným rozpuštěním, členská schůze musí zvolit likvidační komise, která provede majetkové vypořádaní.

Версия для печати

   
Elim-aj, все права защищены.
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS