Elim-aj  

 

Кто там зовет
Меня в неведомую даль?
Ты, что ли, эхо !
Деятельность

Multikulturn? komunitn? centrum „Jsme spolu“

 
    V sou?astn? dob? se na cel?m sv?t? aktivizuj? procesy intolerance, terorismu, t?r?n?, xenofobie, nacionalism?, rasismu, diskriminace v??i n?rodn?m, etnick?m, n?bo?ensk?m a jazykov?m men?in?m, uprchl?k?m, imigrant?m, d?ln?k?m-migrant?m a soci?ln? slab?m skupin?m, co? ohro?uje zpevn?n? m?ru a rozv?jen? procesu demokratizace na n?rodn?ch mezin?rodn?ch ?rovn?ch.

?esk? republika nen? v?jimkou.?esk? spole?nost z?st?v? n?zorn? uzav?en? v??i imigrant?m a jejich usidlov?n?. Charakterizuje se slab?m akceptov?n?m pr?v imigrant?, n?rodnostn?ch men?in a soci?ln? slab?ch skupin.

V?t?ina ob?an? ?R nepova?uje zvy?uj?c? se po?et cizinc? za pozitivn? jev.

Posledn? dobou se v ?R bohu?el usadily takov? negativn? procesy jako nacionalismus, neofa?ismus (nap?.ud?losti v Litv?nov? koncem roku 2008).

V ?R na st?tn?, vl?dn?, ve?ejn?, medi?ln? ?rovni nen? kladen dostate?n? d?raz na zv??en? tolerance ?esk? hostitelsk? spole?nosti v??i cizinc?m a n?rodnostn?m men?in?m a soci?ln? slab?m skupin?m.

N?? projekt by m?l rozv?jet ?ctu k v?eobecn?m pr?v?m a svobod?m ka?d?ho ?lov?ka bez ohled? na p??znaky rasy, pohlav?, n?bo?ensk?ho vyzn?n?, mate?sk?ho jazyku a zdravotn?ho stavu, bojovat s projevy nesn??enlivosti.

Zv??en? tolerance ?esk? hostitelsk? spole?nosti bude d?le?it?m principem a podm?nkou soci?ln?-ekonomick?ho rozvoje v?ech n?rod? ?ij?c?ch v

 

S. Shestakova.

P?edsedkyn? „Kazachst?nsk? kulturn? centrum v

?esk? republice „Elim-aj“o.s

 
 

    

   
Elim-aj, все права защищены.
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS