Elim-aj  

 

Кто там зовет
Меня в неведомую даль?
Ты, что ли, эхо !
Деятельность
 

Konzultační centrum pro cizince.

 

Hlavním cílem projektu je :
 
Poskytování pomoci cizincům žijícím na území hl.m. Prahy při jejich plnohodnotné integraci do běžného života ve společnosti, především prostřednictvím sociálního a právního poradenství. Cílem projektu je vytvoření vhodného sociálního zázemí pro příslušníky národnostních menšin z řad imigrantů, žijících na vybraném území.
Dále účely projektu jsou:
- napomáhat integrace cizinců do společenského života České Republiky;
- rozšíření, rozvoj vztahů a vzájemného porozumění mezi různými společenskými organizacemi cizinců navzájem, mezi majoritní společnosti a cizinci.
- popularizace tradice, kultury, zvyků, jazyků národů Republiky Kazachstán, což součastně vede k obohacení kulturního života hl.m. Prahy.
 
 
Typ poskytovaných služeb:
 
1. Pořádání přednášek,seminářů,osvětových akcí s aktuální tematikou integrace cizinců,výstav,výtvarných soutěží,výletů,sportovních akcí,slavnostních akcí pro členy centra a hosty
2. Pořádání kurzu českého a kazašského jazyku.(viz zvláštní projekt)
3. Pořádání klubových pro členy centra a hosty ( Klub aktivního odpočinku, Dámský klub, Dětský klub, Klub Milovníků filmů atd.
4. Organizace činností kroužků podle zájmů (Kroužek krasobruslení, kroužek lidového výtvarného umění, počítačový kroužek).
5. Pořádání dobročinných akcí.
6. Organizace kulturních akcí a festivalu společné s jinými společenskými organizacemi.
7. Konzultační činnost.
8. Poradenství v oblasti realizace Pilotního projektu MPSV
 
Sociálně právní poradna
 
Cílem sociálně-právní poradny je poskytnutí cizincům s trvalým a dlouhodobým pobytem odborného poradenství v oblasti sociálně-právní: zejména ve vztahu k zákonu o pobytu cizinců, zákonu o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, zákonu o azylu a zákonu o matrikách, například v oblastech sociálního a zdravotního zabezpečení, pracovně právních předpisů a občansko-právních vztahů a k zajištění odpovídající asistence při jednání s úřady. Podpora informovanosti, orientace a znalostí cizinců v systému norem upravujících cizineckou problematiku, včetně poskytování informací o právním a sociálním systému České republiky.
Předpokládáme že našimi klienty budou především cizinci s dlouhodobým anebo trvalým pobytem původem z bývalého Sovětského svazu.Jsou to v součastné době samostatné státy- Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Moldávie, Kazachstán, Kyrgyzstán a další republiky Střední Asie.
Pro komunikace s označenou skupinou cizinců se většinou používá jazyk ruský.Proto se rozhovor nejlépe daří v ruském jazyce, klient může snadněji vyjádřit svoje otázky, pochopit správné odpovědi i když běžně ovládá češtinu.
Sociální pracovník z řad cizinců ovládající ruštinu a češtinu, znající problémy života cizinců v ČR a svéráznost národů pocházejících z bývalého SSSR má větší důvěru u klientů.A proto jsou označené znalosti rozhodujícím kritériem pro výběr sociálních pracovníků do našeho konzultačního centra.
 
Aktivity projektu
 
 
Aktivita 1. Poskytování sociálních, pracovně - právních a jiných druhu poradenství cizincům hl.m. Prahy s trvalým a dlouhodobým pobytem .
V konzultačním centru pro cizince „Jsme spolu“budou k dispozici kvalifikovaní pracovníci, kteří mají na starosti sociální a právní poradenství pro cizince. Jedná se zejména o:
- poradenství v oblasti sociálního systému ČR,
- pomoc pří hledání bydlení, zaměstnání,
- poskytování informací ohledně práv a povinností cizinců ve vztahu k českým úřadům, vyřizování pobytu, udělení občanství, získání živnostenských oprávnění, získání sociální podpory na děti, podpora bydlení
- informace a pomoc při nostrifikaci diplomů a možnostech dalšího vzdělávání,
- pomoc se sepisováním žádostí, odůvodnění, odvolání ve věci získávání státního občanství, sepisování smluv a žádostí, které se týkají občansko-právních a pracovních vztahů,
- poradenství v oblasti zdravotní péče, zdravotního pojištění.
- poradenství v oblasti realizace Pilotního projektu MPSV.
 
Aktivita 2. Realizace vzdělávacích kurzů – jedná se o zpracování vzdělávacího programu
Počítačové kurzy:
- základy počítačové gramotnosti a praktické aplikace: Word, Excel, Outlook, Skype a pod.
- práce s internetem.
Navazující rekvalifikační kurz zvládání administrativy:
- sepsaní životopisů, sepsání žádostí, objednávky, zvládání další obchodní a úřední korespondence, motivační pohovor atd.
   
Elim-aj, все права защищены.
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS